ذره زیر اتمی به نام نوترینو با جرمی نزدیک به صفر و بدون بار الکتریکی به سختی یافت می شود، و به عنوان ذره شبح معرفی می شود. احتمال وجود ذره شبح عجیب تری به نام نوترینو استریل نیز وجود دارد که هنوز کشف نشده است.

 طبق فرضیات ذره شبح عجیب تری به نام نوترینو استریل ممکن است وجود داشته باشد، اما تاکنون همه تلاش ها برای کشف این ذره ناکام مانده است، محققان اعلام کرده اند که جدیدترین تلاش آن ها برای کشف این ذره نیز چندان تفاوتی نداشته و با شکست روبرو شده است.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.