کانسپت‌های به‌یاد ماندنی، BMW 328 Hommage؛ تکرار یک حماسه

 BMW#
Concept#