دیجیتال ترندز: براساس اعلام گوگل هر کسی که موفق به شناسایی آسیب پذیری شود که اجرای کدهای اجرایی مخرب را از راه دور بر روی رایانه های افراد قربانی ممکن میکند تا 31337 دلار جایزه دریافت میکند