توقف انتشار کاغذی روزنامه ایندیپندنت نشانه ای از وضع مطبوعات است که با گسترش استفاده از اینترنت، با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده است.


تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری