خورشید گرفتگی ها 

۱- خورشید گرفتگی کلی : دوشنبه ۳۰ مرداد، غیرقابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخشی از اقیانوس آرام، ایالات متحده آمریکا و بخشی از اقیانوس اطلس شمالی به صورت کلی و در منتهی الیه شمالی روسیه، قسمتی از اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و بخش های شمالی آمریکای جنوبی و قسمتی از اقیانوس اطلس، بریتانیا و قسمتی از شمال غرب اروپا و قسمتی از غرب آفریقا به صورت جزئی قابل رویت است.

۲-خورشید گرفتگی جزئی: پنج شنبه ۲۶ بهمن، غیرقابل رویت در ایران. این گرفتگی در بخش های از جنوب آمریکایک جنوبی و جنوبگان به صورت جزیی قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی ها: 

۱- ماه گرفتگی جزئی: دوشنبه ۱۶ مرداد، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در اروپا، آفریقا ( بجز بخشی از غرب آن) آسیا و استرالیا قابل رویت است.

۲- ماه گرفتگی کلی: چهارشنبه ۱۱ بهمن، قابل رویت در ایران. این گرفتگی در آسیا، استرالیا، شرق اروپا، آمریکایک شمالی و بخش کوچکی از شرق آفریقا قابل رویت است.

تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری